Teraz WWWEurohost


 KLASY SZÓSTE                              

1 temat: Lekcja organizacyjna.

2 temat: Egipt – najstarsze państwo świata

1. Co oznacza słowo państwo?

2. Dlaczego państwo było potrzebne ludziom mieszkającym nad rzeką Nil?

3. Jak i kiedy powstało państwo egipskie , ile lat istniało?

4. Jakie grupy ludności żyły w starożytnym Egipcie? Opowiedz o ich życiu.

5. Na czym polegała władza despotyczna egipskich faraonów?

6. Czym zajmowali się egipscy urzędnicy?

 

3 temat: Państwo - miasto.

1. W jaki sposób były rządzone starożytne Ateny?

2. Którzy mieszkańcy Aten byli uprawnieni do rządzenia swoim miastem a którzy nie?

3. Wymień kilka różnic między demokracją ateńską a demokracją we współczesnej Polsce.

4. W jaki sposób podejmowano najważniejsze decyzje w Sparcie?

Jedna Hellada, różnorodne polis - lekcja interaktywna

Lekcja interaktywna o początkach demokracji

Lekcja interaktywna porównująca demokrację w starożytnych Atenach z demokracją współczesną

Ćwiczenia interaktywne o demokracji ateńskiej  

4 temat: Grecy w obronie niepodległości

1. Wymień przyczyny i daty najazdów Persji na miasta greckie.2. Opowiedz o przebiegu największych bitew grecko - perskich : a) pod Maratonem b) pod Salaminą c) pod Termopilami

 

5 temat: Imperium Aleksandra Wielkiego

1. Kiedy i dzięki czemu Macedonia stała się jednym z najsilniejszych państw świata?2. Kto i w jaki sposób rządził wówczas tym państwem? 3.Opowiedz o życiu najsłynniejszego jego władcy: Aleksandra Wielkiego.4. Jakie były skutki podbojów Aleksandra Wielkiego?

 

6 temat: Rzeczpospolita Rzymian

1. Jaka forma rządów panowała w Rzymie do VI wieku p.n.e.?

2.Jakie grupy ludności zamieszkiwały wówczas to państwo? Jaka była ich sytuacja?

3. W jakich okolicznościach powstał pierwszy wykaz praw rzymskich? Jaką miał nazwę?

4. W czyje ręce przeszły rządy w państwie rzymskim w VI w.p.n.e.? Jak podejmowano tam wówczas najważniejsze decyzje?

5. Jakich urzędników wtedy powoływano? Za co byli oni odpowiedzialni?

6. Jakie tereny i kiedy udało się podbić rozwijającemu się państwu rzymskiemu?

7. Dlaczego Rzymianie mogli mówić o Morzu Śródziemnym Mare Nostrum?

 

7 temat: Rzym cesarzy

1.Jakie były przyczyny upadku rządów republikańskich w Rzymie ?

2.Kto i w jaki sposób usiłował w I wieku p.n.e. ograniczyć rządy republikańskie i samodzielnie rządzić Rzymem ?

3. Jakie podjął działania , wprowadził reformy ?

4. Kto , kiedy , dlaczego i w jaki sposób pozbawił go życia?

5. Kto po nim objął władzę w Rzymie ? Scharakteryzuj jego rządy.

 

8 temat: Zmierzch Rzymu

1. Wymień trzy etapy upadku imperium rzymskiego.

2. Jakie miasto stopniowo przejęło rolę Rzymu w państwie rzymskim? Co potwierdza zdanie , iż wzorowało się ono na Rzymie?

3. Jakie zmiany nastąpiły na terytorium państwa rzymskiego w czasach najazdów barbarzyńskich?

4. Wymień i omów kilka zasad prawnych obowiązujących w starożytnym Rzymie aktualnych do dziś .

Na następnej lekcji będzie powtórzenie wiadomości a tydzień po powtórzeniu pierwszy sprawdzian.

 

9 temat: Powtórzenie wiadomości- państwa świata starożytnego.

10 temat: Powtórzenie przygotowane przez uczniów - prezentacje, testy, krzyżówki.

11 temat: Sprawdzian wiadomości o państwach świata starożytnego.

12 temat: Państwo Karola Wielkiego 

1.Jakie wydarzenie zakończyło epokę zwaną starożytnością a zaczęło średniowiecze?2. Jaki władca i kiedy odnowił cesarstwo rzymskie? Dlaczego zyskał przydomek "wielki"?3. Jakie trzy państwa powstały po jego śmierci i rozpadzie ziem przez niego podbitych?4. Na czym polegał system społeczny zwany feudalizmem, który funkcjonował w państwach średniowiecznych?

13 temat: Początki państwa polskiego

1.Jakie plemiona mieszkały na terenach na których powstała Polska?

2. Które z nich było najsilniejsze? Jakie miasto było jego stolicą i później pierwszą stolicą Polski?

3. Kto, kiedy i w jaki sposób doprowadził do utworzenia państwa polskiego?

4. Scharakteryzuj religię którą wyznawali Polacy do czasu chrztu Polski.

5. Kiedy, dlaczego i jak została ochrzczona Polska?

 

14 temat: Państwo Bolesława Chrobrego.

1. Kiedy i dlaczego Bolesław Chrobry objął władzę w Polsce po śmierci Mieszka I?

2. W jakim celu Bolesław Chrobry wysłał do Prusów biskupa czeskiego Wojciecha? Jak niepowodzenie wyprawy wykorzystał Chrobry?

3. Z jakich powodów przybył do Gniezna w 1000 roku cesarz Niemiec Otton III?

4. Jakie korzyści dla Polski przyniosła wizyta w Gnieźnie Ottona III?

5. Jakie były przyczyny i skutki wojen polsko - niemieckich w latach 1002 – 1018?

6. Opowiedz o koronacji Chrobrego (okoliczności, data, insygnia władzy) ?

 

15 temat: Korona i tiara

1. O co się spierali papież Grzegorz VII z cesarzem Henrykiem IV? Jaką bronią posłużył się papież? Do czego zmusił cesarza?

2. Kogo w sporze papieża z cesarzem poparł Bolesław Śmiały? Co na tym zyskał?

3. Dlaczego Bolesław Śmiały musiał uciekać na Węgry?

4. Co to jest konkordat?

 

16 temat: Przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego Polski

1.Dlaczego, z kim i jak walczył Bolesław Krzywousty by objąć pełnię władzy w Polsce? Jak za to pokutował?

2.Kim był Gall Anonim?

3. Jakie postanowienia zawierał testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku? Do czego miała prowadzić w założeniu jego realizacja?

4.. Dlaczego to się nie udało? Jakie były tego skutki dla Polski ?

Na następną lekcję przeczytajcie o o rozbiciu dzielnicowym ( próby zjednoczenia ziem polskich przez Henryków śląskich i Przemysła II , najazd Tatarów na Polskę i zabójstwo Przemysła II przez Brandenburczyków krzyżują te plany ; sprowadzenie do Polski Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego ; zjednoczenie większości ziem polskich przez Władysława Łokietka i jego koronacja w 1320 roku )

 

17 temat: Ku zjednoczeniu

1.Kto jako pierwszy był bliski zjednoczenia ziem polskich , co pokrzyżowało te plany?

2.Jakimi środkami i metodami walki zaskoczyli Tatarzy rycerzy europejskich?

3.Kto , kiedy i w jakim celu zaprosił na ziemie polskie Krzyżaków  Jakie były tego skutki?

4.Kto i w jaki sposób przeszkodził Przemysłowi II w zjednoczeniu ziem polskich

5.Jakiemu polskiemu władcy i kiedy udało się zjednoczyć ziemie polskie po okresie rozbicia dzielnicowego?

Na następną lekcję przeczytaj o dokonaniach dla Polski Kazimierza Wielkiego.

Za dwie lekcje będzie powtórzenie.

Zadanie dodatkowe dla chętnych - uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach:

Pierwszym władcą , który był bliski zjednoczenia ziem polskich po okresie rozbicia dzielnicowego był książę śląski …………………………………………………………………………….. . Niestety zginął w 1241 roku stojąc na czele wojsk polskich przeciw ……………………………………………… w bitwie pod ……………………………………

Przewagę tym pochodzącym z Azji wojownikom nad rycerzami europejskimi dawały:

a)pozorowana……………………………………………………………….;

b)używanie …………………………………………… trujących;

c)lekkie …………………………………………………………………………..;

d)wojna psychologiczna np. ……………………………………………………………………………………………………;

e)wcześniejsze zwiadowcze rozpoznanie sił przeciwnika i ukształtowania terenu.

Kolejnym groźnym przeciwnikiem Polski w okresie rozbicia dzielnicowego stali się zaproszeni przez księcia ………………………………………… Mazowieckiego …………………………………………. . Miało to miejsce w roku ……………………………… .Władca ten sprowadził ich by ………………………………………………………………

Niestety, gdy już to siłą uczynili utworzyli na podbitych terenach własne …………………………………………..

By je powiększyć atakowali później też ziemie polskie i w 1309 roku udało im się zająć ………………………

………………………………………… . Ne terytorium tym stworzyli też swoją stolicę w ........................…… .

Kolejnym polskim księciem , który dążył do zjednoczenia ziem polskich był książę wielkopolski …………………………………………………………………….. .W ……………………………. Roku udało mu się nawet koronować  na króla Polski ,chociaż zdołał tylko zjednoczyć jej niewielką część. Niestety jego dalsze plany zjednoczeniowe pokrzyżowała śmierć  z rąk zabójców nasłanych z …………………………………………..

Do zjednoczenia większości ziem polskich doprowadził dopiero pochodzący z ……………………………………

książę  ………………………………………………………………………………………………. .Do jego koronacji doszło w roku ……………………… Uroczystość odbyła się w ……………………………………………. .

 

18 temat: Wielki król Kazimierz

1.Jakie niebezpieczeństwa groziły podróżnym na drogach na początku rządów Kazimierza Wielkiego? Co zrobił Kazimierz Wielki by ograniczyć niebezpieczeństwa?  

2.Jakie kraje przygotowywały się do zaatakowania Polski na początku rządów K. Wielkiego a jaki kraj był sojusznikiem Polski?

3.Co zrobił K.Wielki by władca Czech zrezygnował z praw do polskiej korony ?  Jakie porozumienie zawarł ostatecznie K.Wielki z Krzyżakami?

4.Jaką ziemię przyłączył do Polski K.Wielki? Jakie korzyści płynęły z tego dla Polski?

5. Jaką szkołę , gdzie , kiedy i w jakim celu założył K.Wielki?

6.Ile nowych miast zbudowano z a panowania K.Wielkiego? Co zrobiono z niektórymi miastami by wzmocnić ich obronność? 

7.Dlaczego Kazimierz Wielki nazywany był królem chłopów? 

8.Gdzie znajdowały się kopalnie soli z których Kazimierz Wielki czerpał duże zyski ? 9. Jaka dynastia zakończyła rządy w Polsce wraz ze śmiercią K.Wielkiego?

 

19 temat: Jagiellonowie na tronie polskim

1. Co zrobił Ludwik Węgierski by po jego śmierci jego córka rządziła Polską?

2.Co to jest unia? Z jakim państwem i dlaczego Polska zawarła unię w 1385 roku?

3.Co to znaczy, iż była to unia personalna? Czym się różni ona od realnej?

4.Kiedy i gdzie Polska zawarła unię realną z Litwą ? Co zmusiło Zygmunta Augusta , króla Polski, do jej zawarcia?

Zadanie dodatkowe dla chętnych - uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach:

1370 rok – śmierć Kazimierza Wielkiego ostatniego władcy z dynastii ............................. ( nie miał syna ) , władzę w Polsce objął     zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami władca Węgier ....................................... Węgierski , siostrzeniec Kazimierza

1374 rok – Ludwik Węgierski zwalnia w Koszycach polską szlachtę z płacenia dużej części ............................... ,

w zamian za to szlachta zgadza się na to by córka Ludwika objęła władzę w Polsce po jego śmierci

1384 rok – po śmierci Ludwika jego najmłodsza córka ............................ obejmuje władze w Polsce . Rada królewska zaczęła się wkrótce zastanawiać kto powinien zostać mężem Jadwigi  . Wybór padł na władcę Litwy – wielkiego księcia.................................

W 1385 roku w ……………….. zawarto unię  polsko – litewską. Unią nazywamy dobrowolny związek dwóch lub kilku ................................... , które powiązane są ze sobą na warunkach korzystnych dla obu stron.

-       zrobiono to by wspólnie pokonać ..................................................

-       by ochrzcić ........................................

-       by poszerzyć państwo polskie na wschód

-       by znaleźć męża dla ................................................

Wydarzenia rozpoczynające panowanie Jagiellonów w Polsce:

-       przybycie Jagiełły do Krakowa zimą 1386 roku ( wręczył Jadwidze bogate dary )

-       chrzest Jagiełły – otrzymał imię .....................................

-       koronacja Jagiełły , początek dynastii ..................................................... w Polsce

W 1399 roku ………………………. zmarła bezpotomnie .Swoje klejnoty przeznaczyła na odnowienie uniwersytetu w .................................., dlatego zmienił nazwę na uniwersytet Jagielloński

Unia polsko – litewska z 1385 roku była to unia personalna co oznacza, iż oba państwa powiązane były ze sobą tylko poprzez ……………………………………………………………

Unia realna różni się od personalnej tym, że ………………………………………………………………………..

Unię taką Polska zawarła z Litwą dopiero w roku ……………… . Polską rządził wtedy ostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów …………………………………………………….. .Dążył on do unii realnej ponieważ obawiał się ,że……………………………………………………………………………………………………….

20 temat: Wielka wojna z zakonem krzyżackim

1.Opowiedz przyczynach i przebiegu wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411 .

2.Opowiedz o wojnie trzynastoletniej z Krzyżakami ? Co było jej skutkiem ? -Miała miejsce w latach ………………….., zakończyła się odzyskaniem przez Polskę ………………………………………………

3.Jakie wydarzenia doprowadziły do likwidacji państwa krzyżackiego i powstania na jego miejscu uzależnionych od Polski Prus Zakonnych? – zakończona zwycięstwem Polski ostatnia wojna polsko – krzyżacka w latach ………………………….. ; zmiana religii przez część Krzyżaków na …………………….

 

21 temat: Jak powstało państwo polskie - powtórzenie.

Plemiona , które dały początek mieszkańcom Polski wywodzą się z grupy plemion................................................... Najsilniejsze spośród nich to plemię............................... Ich najważniejszy gród i jednocześnie pierwsza stolica Polski to....................................Inne plemiona, które m.in weszły w skład państwa polskiego to..................................................................................................... ................................................... Początkowo nie chciały one przyjąć religii chrześcijańskiej , czyli były.................................... Pierwszą dynastią , (rodziną  rządzącą Polską) , byli ...................................... Pierwszym władcą Polski był ........................... W roku ............ przyjął on chrzest . Kraj , który mu w tym pomógł to ........................ Miało to m.in. ochronić Polskę przed atakami........................................ Innymi korzyściami jakie miała Polska z przyjęcia chrztu były:

 -…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Żoną Mieszka I została ................................................................ Ich pierwszy syn ...................................................został władcą Polski po śmierci ojca w roku 992. W 997 roku

próbował on ochrzcić ............................. Chciał do tego wykorzystać biskupa czeskiego.................................... Gdy , w czasie tej misji biskup zginął papież ogłosił go...................................Jego ciało Chrobry wykupił za ..................................................................................................................  a

następnie pochował w ........................... W 1000 roku na jego grób przybył cesarz Niemiec ................... W czasie tej

wizyty cesarz zgodził się na to by Chrobry został wkrótce ........................................... , a także

wręczył Chrobremu dwa prezenty : .................................................................................................……………………………

W zamian za to Chrobry dał cesarzowi ................................................................... Jednak po śmierci sprzyjającego

Polsce cesarza rozpoczęły się wojny z Niemcami . Koronacja Chrobrego miała miejsce w roku .............. .

Oznakami władzy , które otrzymał były .........................................................................................................

Na początku epoki ............................... toczył się spór o to kto ma mieć większą władzę nad chrześcijańskim światem : ............................ czy ......................... . Rola papieża , arcybiskupów i biskupów wzrosła po upadku cesarstwa ..................................................... . Podczas najazdów barbarzyńców duchowni przejęli obowiązku cesarskich urzędników – czuwali nad porządkiem w miastach , sprawowali sądy , troszczyli się o zaopatrzenie w żywność , prowadzili rokowania i organizowali obronę przed wrogami . Łączyli władzę duchowną i ............................... . Od czasów , gdy w roku 800 .................................... odzyskał cesarską koronę zaczyna ponownie rosnąć rola cesarzy . W ................ wieku dochodzi do konfliktu między cesarstwem i papiestwem . Do prawdziwego starcia doszło , gdy kandydatem do korony cesarskiej został .................................. a papieżem ..................................... .Papież posłużył się potężną wówczas bronią - ......................................... , zmuszając rywala do ukorzenia się . Przybył on w stroju pokutnym do papieża , który przebywał w zamku w .......................................... i po trzech dniach błagań uzyskał ..........................................................

Wkrótce władca niemiecki uzyskał silną pozycję i doprowadził do wyboru nowego ....................................... , który koronował go na ............................... . Ostatecznie konflikt między cesarstwem a papiestwem zakończył się podpisaniem ....................................... , który wyraźnie określał uprawnienia władz świeckich i duchownych .W drugiej połowie XI wieku Polską rządził prawnuk Bolesława Chrobrego – ............................................... . Przed nim Polską rządzili ........................................ ( w czasie jego rządów oznaki władzy królewskiej zostały odesłane do Niemiec ) oraz ....................................................................... ( przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa ) .Władca Polski poparł ............................. w czasie opisywanego wcześniej konfliktu, dzięki czemu został w 1076  .................................................... Jednak wkrótce popadł w konflikt z biskupem krakowskim .......................................... . Gdy król oskarżywszy biskupa o spisek skazał go na śmierć przez poćwiartowanie wystąpili przeciw niemu możni i musiał uciekać na .................................. . Tam wkrótce potem zmarł . Spory papiestwa z cesarstwem zakończyło dopiero podpisanie w XIV wieku konkordatu. Konkordat to ………......................................................................................................

-Brat Bolesława Śmiałego , który objął władzę w Polsce po ucieczce na Węgry Bolesława Śmiałego – ………………………………………….………...

 -Synowie Władysława Hermana między których podzielił on Polskę – ……………………....….………….                               

-Komu Władysław Herman przekazał władzę przed śmiercią? – ……………………………………………………………………………………….………………………

-Co zrobił Bolesław Krzywousty by samodzielnie rządzić Polską ? -………………………………………………………………….………………………………………….

-Jak za to pokutował ? ………………………………………………………………………………………………………………………….……… e

-Pierwszy kronikarz historii Polski , piszący swe dzieło na dworze Bolesława Krzywoustego – ………………………………………..………..………..…….

22 temat: Powtórzenie przygotowane przez uczniów - prezentacje, testy, krzyżówki.

23 temat: Sprawdzian wiadomości o początkach średniowiecza i Polski.

24 temat: Szlachta rządzi swoim państwem

1.Dzięki czemu w czasach Ludwika Węgierskiego szlachta zyskała większy wpływ na losy kraju?

2.W jaki sposób szlachta uzgadniała swoje stanowisko wobec władców Polski?

3.Od kiedy zaczęto zwoływać w Polsce sejmy walne i w jaki sposób były one zorganizowane?

4.Jakie uprawnienia miał sejm walny od 1505 roku?

5.Dlaczego ustrój ówczesnej Polski nazywamy demokracją szlachecką? Czym różni się od niej demokracja we współczesnej Polsce?

 

Ćwiczenie do lekcji (uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach):

W 1374 roku pierwszy przywilej polskiej szlachcie nadał ............................................................ Zgodnie z tym przywilejem szlachta mogła ustalać wysokość............................Kolejne przywileje szlachta wymuszała na królach np. przy okazji ........................................ ..........................................Początkowo swoje stanowisko wobec królów szlachta uzgadniała podczas zjazdów organizowanych w danej ziemi czyli.......................................................................... Pracą szlacheckiego parlamentu kierowali................................

Za datę powstania polskiego parlamentu przyjmuje się rok...........Uchwały podejmowane przez sejmy walne nazywano.......................................Z tylu części składał się parlament szlachecki ...............

W skład tej części parlamentu wchodzili mianowani dożywotnio członkowie królewskiej rady , wojewodowie , kasztelani i biskupi ................................ .W skład izby poselskiej wchodzili ............................................................................................................... Przy podejmowaniu uchwał obowiązywała zasada............................................. . Sejm był zwoływany przez........................ . Od XVI wieku sejm zwoływano co .................. lata . Początkowo sejmy walne obradowały w ...........................................................................

a od XVI wieku w ................................................. .Do uprawnień parlamentu szlacheckiego należało ................................................................................................................Ustrój Rzeczypospolitej

w tamtych czasach nazywamy ....................................................Od sposobu rządzenia dzisiejszą Polską różnił się

on tym , że.............................................................. ........................................................................................

 

25 temat: Szlachta wybiera króla.

1.Dlaczego po śmierci w 1572 roku Zygmunta Augusta króla w Polsce mieli wybierać szlachcice ? Jak nazywano te wybory ? 2. Kto i kiedy został pierwszym królem elekcyjnym w Rzeczypospolitej ?3.Co musiał przysiąc każdy król elekcyjny przed koronacją ? 4.Dlaczego pierwszy władca elekcyjny Polski rządził tylko kilka miesięcy ? 5.Kto i kiedy został drugim królem elekcyjnym Polski ? Wymień jego najważniejsze zasługi dla naszego kraju .

Ostatnim władcą Polski z dynastii Jagiellonów był............................................. .Zmarł on w roku ............. Od tej pory króla w Polsce wybierała ................... . Wybory te nazywano.................................................. . Pierwsze wybory odbyły się w Warszawie w roku .................... . Pierwszym elekcyjnym królem Polski został wybrany........................................................ . Podczas koronacji w Krakowie musiał zaprzysiąc , że podporządkuje się warunkom zawartym w dokumencie zwanym ...................................................... Mówiły one m.in. iż .................................................................................................

Niestety po kilku miesiącach rządów pierwszy król elekcyjny  potajemnie ..................................................................... ...................... Zrobił to dlatego , iż ..................................................................................................................................................

Nowe wybory zorganizowano w roku .................... . Na króla Polski wybrano księcia Siedmiogrodu ................................................... W czasie 10 letnich rządów udało mu się zrobić wiele dobrego

dla Polski m.in. : ...........................................................................................................................................

26 temat: Wojenne rzemiosło

1.Z kim Polska toczyła wojny w XVII wieku?

2.Wymień najwybitniejszych wodzów ( hetmanów ) armii polskiej w tamtych czasach.

3.Dlaczego Polska nie miała wtedy stałej , wyćwiczonej i dobrze opłacanej armii ?

4.Kto stanowił wtedy podstawę polskiej armii w czasie wojen?

5.Czym charakteryzowały się następujące formację wojskowe wchodzące w skład armii polskiej tamtych czasów : husarze, pancerni, muszkieterzy, pikinierzy, dragoni. W XVII wieku

 www.muzhp.pl/multimedia/gry-multimedialne/27/perypetie-hetmana - na stronie muzeum historii Polski można pobrać grę "Perypetie hetmana".

Ćwiczenie do lekcji (uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach):

Polska toczyła wojny z.....................................................................................................................................

A także z buntującymi się........................................................ .Najsłynniejszymi polskimi dowódcami armii , czyli..............................., byli....................................................................................................................... ................................................................................................................

Polska nie miała wówczas stałej , wyćwiczonej i dobrze opłacanej armii , gdyż.............................................................

Podstawę polskiej armii stanowiła wówczas szlachta powoływana pod broń w czasie wojny, czyli...........................

W skład polskiej armii wchodziły wówczas następujące formacje wojskowe:............................................................ ...................................................................................................................................Najskuteczniejsi w czasie walki

spośród nich byli......................Ich uzbrojenie to..........................................................................................

27 temat: Konflikty zbrojne XVII wiecznej Polski

1. Omów przyczyny , przebieg i skutki walk:

a) polsko – szwedzkich b) polsko – tureckich c) polsko – kozackich d) polsko – rosyjskich

Quiz - wojny Polski w XVII wieku

 28 temat: Chyląc się ku upadkowi

1.Kto i kiedy po raz pierwszy , krzycząc liberum veto nie dopuścił do zatwierdzenia uchwał sejmu walnego?

2.Co robili magnaci, by nie dopuścić do przeprowadzenia w Polsce reform mogących ograniczyć ich wpływy a wzmocnić władzę królewską?

3.Kiedy i jak po raz pierwszy jeden z sąsiadów Polski otwarcie wmieszał się w nasze sprawy?

4.Dlaczego o Polsce pierwszej połowy XVIII wieku , gdy rządzili królowie pochodzący z Saksonii, mówiono "Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa"?

29 temat: Sąsiedzi Rzeczypospolitej

1.Wymień przywódców Austrii , Rosji i Prus, którzy w XVIII wieku przeprowadzili reformy wzmacniające te państwa.

2.Wymień reformy ,których dokonano wówczas:a) w Austrii; b) w Prusach; c) w Rosji.

3.Co to znaczy, że w państwach tych panował absolutyzm oświecony?

30 temat: Rzeczpospolita szlachecka - powtórzenie.

Kliknij i rozwiąż Quiz - sprawdź swoją wiedzę

31 temat: Powtórzenie przygotowane przez uczniów - prezentacje, testy, krzyżówki.

32 temat: Sprawdzian wiadomości o Polsce szlacheckiej.

33 temat: Filozofowie proponują zmiany. Państwo wolnych obywateli

1.Wymień najsłynniejszych filozofów XVIII wieku ( zwanego wiekiem oświecenia ) oraz ich poglądy na temat tego jak powinno się budować lepsze społeczeństwo i władzę.

2. Jak doszło do utworzenia w Ameryce Północnej 13 kolonii angielskich ? Kto i jak nimi rządził?

3.Dlaczego koloniści amerykańscy zbuntowali się przeciw Anglii?

4.Jakie wydarzenia zapoczątkowały ten bunt?

5.Jakie postanowienia zawierała uchwalona

4 VII 1776 r. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych?

6.Kto stał na czele powstańców i kto im pomagał? 7.Jakie postanowienia zawierała uchwalona w 1787 r. Konstytucja USA? Kto został pierwszym prezydentem tego państwa?

34 temat: Rewolucja we Francji

1.Na jakie grupy ( stany ) dzieliło się wtedy społeczeństwo Francji? Jak wyglądało życie ich przedstawicieli?

2.Co to były Stany Generalne? Dlaczego od 1614 roku nie były zwoływane we Francji? Dlaczego w 1789 roku Ludwik .XVI zdecydował się na zwołanie Stanów Generalnych?

3.Jaka zasada obrad i głosowania obowiązywała w Stanach Generalnych? Czego zażądali delegaci stanu trzeciego?

4.Co zrobili przedstawiciele stanu trzeciego gdy król nie wyraził na to żądanie zgody?

5.Dlaczego i kiedy tłumy Paryżan zaatakowały i zburzyły Bastylię? Co zapoczątkowało to wydarzenie?

6.Co głosiła uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w sierpniu 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?

7. Kiedy francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstytucję ? Jaki ustrój wprowadziła ona we Francji?

8.Dlaczego król Ludwik XVI usiłował uciec za granicę? Jak zakończyła się próba ucieczki?

9.Kto przejął władzę we Francji w 1793 roku? Jakie stosował środki wobec przeciwników politycznych? Jakie przeprowadzili reformy?

10.Jak w lipcu 1794 roku zakończyły się rządy jakobinów?

35 temat: O naprawę Rzeczypospolitej

1.W jaki sposób państwa sąsiadujące z Polską wykorzystywały chaos panujący w naszym państwie i wtrącały się w jego sprawy?

2.Dzięki czyjemu poparciu, kto i kiedy został wybrany ostatnim królem Polski? Jakie miał plany?

3.Przeciwko czemu w 1768 roku część szlachty zawiązała w miejscowości Bar konfederację (związek zbrojny)? Jak zakończyły się walki konfederatów z wojskami rosyjskimi?

4.Jakie kraje i kiedy dokonały I rozbioru Polski? Jakie ziemie jej zabrały?

5.Jakie decyzje zapadły na sejmie porozbiorowym w 1773 roku? Kto i jak próbował wówczas protestować przeciw rozbiorowi?

36 temat: Ostatnie lata Rzeczypospolitej

1.W jakim celu i kiedy obradował sejm zwany wielkim lub czteroletnim? Jaki dokument jest największym osiągnięciem tego sejmu? Jakie zawierał postanowienia?

2.Jak doszło do II rozbioru Polski?

3.Opowiedz o Powstaniu Kościuszkowskim.

4.Jakie kraje i kiedy dokonały III rozbioru Polski? Na ile lat Polska zniknęła z mapy świata?

OD USA bOD USA 2

37 temat: Wielki mały kapral

1.Opowiedz o początkach kariery Napoleona Bonapartego.

2.W jaki sposób i kiedy Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów?

3.Opowiedz o najważniejszych działaniach wojennych prowadzonych przez Napoleona: a) walkach z Austrią na terenie Włoch – 1797 r. ; b) wyprawie wojsk Napoleona do Egiptu w 1798 r. i znaczeniu naukowym tej wyprawy; c) jego zwycięstwach nad koalicją Austrii , Rosji i Prus w latach 1805 – 1806 ; d) wyprawie potężnej armii napoleońskiej przeciw Rosji w 1812 roku i pierwszej wielkiej klęsce Napoleona; e) przegranej Napoleona w bitwie narodów pod Lipskiem w 1813 roku ( Napoleon zostaje zesłany na wyspę Elbę ); f) stu dniach Napoleona i jego ostatecznej klęsce w bitwie pod Waterloo w 1815 roku.

4. Jakie decyzje zapadły na w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim , gdzie obradowali przywódcy koalicji anty napoleońskiej ?

38 temat: Napoleon a sprawa polska

1.Dlaczego Polacy łączyli z Napoleonem Bonaparte nadzieje na odzyskanie niepodległości?

2.Opowiedz o utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech , walczących u boku Napoleona oraz o powstaniu pieśni , która dzisiaj jest hymnem Polski.

3.Co się stało z legionami po zawarciu przez Napoleona w 1801 roku pokoju z Austrią?

4.Kiedy, dlaczego i z jakich ziem Napoleon doprowadził do utworzenia Księstwa Warszawskiego? W jaki sposób i o jakie ziemie powiększyło się Księstwo w 1809 roku?

5.Jakie decyzje w sprawie ziem polskich podjęto po ostatecznej klęsce Napoleona na Kongresie Wiedeńskim?

39 temat: Walka Polaków o niepodległość - Powstanie Listopadowe

1.Kiedy i gdzie utworzono Królestwo Polskie? Kto był jego królem?

2.Co świadczy o tym, że Polacy w Królestwie mieli początkowo dość duży zakres swobody?

3.Jakie działania władz rosyjskich w Królestwie skłaniały Polaków do buntu?

4.Jaka tajna, antyrosyjska organizacja spiskowa przygotowała wybuch powstania listopadowego? Kto nią kierował? 5.Opowiedz o początkach powstania listopadowego?

6.Jakie były przyczyny klęski powstania listopadowego?

7.Jakie kary spadły na Polaków po powstaniu listopadowym?

8.Co zrobiła część powstańców by uniknąć tych kar? 

40 temat: Powstanie krakowskie i styczniowe

1.Opowiedz o powstaniu krakowskim w 1846 roku.

2.Kiedy w Królestwie Polskim rozpoczęło się powstanie zwane styczniowym? Co zdecydowało o przyspieszeniu jego wybuchu?

3.Jaki sposób walki zastosowali powstańcy? Dlaczego właśnie taki?

4.Kto był ostatnim przywódcą ( dyktatorem ) powstania styczniowego? Co się z nim stało na zakończenia powstania?

5.Jakie były przyczyny klęski powstania styczniowego?

6.Jakie kary spotkały Polaków za powstanie styczniowe?

7.Podaj kilka argumentów za tym , że powstania polskie w XIX wieku należało wywoływać i kilka argumentów przeciwnych. 

41 temat: Początki nowoczesnej demokracji

1.Jakie nowe prawa uzyskali w XIX wieku mieszkańcy niektórych państw europejskich?

2.Jakie kraje przodowały we wprowadzaniu zmian a w jakich przez dłuższy czas pozostawały stare porządki?

3.W XIX wieku o równe prawa z mężczyznami zaczęły walczyć kobiety? Jakimi to robiły metodami?

4.Ważnym problemem tamtych czasów było także niewolnictwo. W jakim kraju je zniesiono najpierw? Jakie wydarzenie doprowadziło do zniesienia niewolnictwa w USA?

42 temat: Co to jest ideologia?

1.Wymień i scharakteryzuj najważniejsze ideologie, które powstały w XIX wieku.

43 temat: Powtórzenie : przemiany XVIII i XIX wieku

44 temat: Powtórzenie przygotowane przez uczniów - prezentacje, testy, krzyżówki.

45 temat: Sprawdzian wiadomości - przemiany XVIII i XIX wieku. 

46 temat: Czasy I wojny światowej.

1.Jakie były przyczyny I wojny światowej a jakie wydarzenie stało się pretekstem do jej rozpoczęcia? 2.Jakie dwa sojusze wojskowe walczyły przeciw sobie w czasie tej wojny? 3.Jakie nowe rodzaje broni zostały wówczas zastosowane? 4.Na czym polegała wojna pozycyjna na froncie francusko – niemieckim? 5.Czyim zwycięstwem zakończyła się wojna? Jaki wpływ na to miały rewolucje w 1917 roku w Rosji i w 1918 roku w Niemczech? 6.Jakie zmiany w Rosji nastąpiły w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku? Kto kierował rewolucjonistami?           

47 temat:Odzyskiwanie niepodległości przez  Polskę.                                                   1.Dlaczego I wojna światowa była szansą dla Polski na odzyskanie niepodległości?2.Jakie działania, zmierzające do odzyskania niepodległości przez Polskę podejmował w czasie I wojny światowej Józef Piłsudski a jakie Ignacy Jan Paderewski?3.Jakie wydarzenia miały miejsce 11 listopada 1918 roku? Dlaczego corocznie obchodzimy wtedy rocznicę odzyskania niepodległości?

48 temat: Walka o granice państwa polskiego.

1.O jakie ziemie i z kim Polska rywalizowała po I wojnie światowej?2. Jakie wydarzenia i jak przesądziły o przynależności państwowej tych ziem?

www.muzhp.pl/multimedia/gry-multimedialne/464/internetowa-gra-negocjacyjna-osamotnieni - na stronie muzeum historii Polski znajduje się gra „Osamotnieni”.Jest to gra internetową, która pozwoli uczestnikowi wcielić się w przedstawiciela rządu Polskiego i na własnej skórze poczuć trudy negocjacji dyplomatycznych związanych z wojną 1920 roku. 

49 temat:Polska,ale jaka?

1.Kiedy została uchwalona pierwsza konstytucja w odrodzonej po okresie rozbiorów Polsce? Wymień jej najważniejsze postanowienia.2.Kiedy i kto został wybrany pierwszym prezydentem Polski? Dlaczego wkrótce potem trzeba było dokonać nowego wyboru?3.Jaki procent ludności ówczesnej Polski stanowiły mniejszości narodowe? Które były najliczniejsze i jakie tereny zamieszkiwały?4.Jakie problemy miało odrodzone państwo polskie i jak usiłowano je rozwiązać?

 

50 temat: Zamach majowy i rządy sanacji.

1.Dlaczego Józef Piłsudski dokonał w 1926 roku zamachu majowego?2.Omów jego przebieg .3.Jakie zmiany nastąpiły w Polsce po zamachu majowym? Które z nich można nazwać niedemokratycznymi?4.Jakie zmiany w Polsce wprowadziła uchwalona w 1935 roku konstytucja kwietniowa?5.Omów politykę zagraniczną Polski  w okresie międzywojennym  .6.Jakie żądania wobec Polski wysunęły hitlerowskie Niemcy wiosną 1939 roku. Jak zareagowały na nie polskie władze?

51 temat: Totalitaryzm w Europie. Str.86 – 90

1.Na czym polegał totalitaryzm? Dlaczego znalazł wielu zwolenników w niektórych krajach Europy w okresie międzywojennym?2.Czym charakteryzowała się ideologia zwana faszyzmem? 3.Kto kierował faszystami włoskimi? Kiedy i jak zdobył władzę? 4.Kiedy i w jaki sposób doszedł do władzy w Niemczech Adolf Hitler? 5.Jaką kierował się ideologią i jakie totalitarne działania podejmował? 6.Jaką rolę i poprzez jakie formy w państwach totalitarnych pełniła propaganda? 7.Co świadczy o tym ,że ZSRR był państwem totalitarnym?

52 temat: Powtórzenie : od I do II wojny światowej.

53 temat: Powtórzenie przygotowane przez uczniów - prezentacje, testy, krzyżówki.

54 temat: Sprawdzian wiadomości - od I do II wojny światowej.

55 temat: Początek IIwojny światowej.                                                                                                                                1.Jakie agresywne działania Niemiec poprzedziły ich atak na Polskę 1 września 1939 roku rozpoczynający II wojnę światową?2.Jakie dwa bloki wojskowe rywalizowały w tej wojnie? Jakie państwa do nich należały?3.Omów najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w latach 1939 – 1943.4.Po czyjej stronie, kiedy i dlaczego przystąpiły do wojny USA.5.Co to była „Enigma” i jaką rolę w poznaniu jej sekretów odegrali polscy uczeni?

56 temat: Polska w latach II wojny światowej.

1.Opowiedz o najważniejszych wydarzeniach wojny obronnej Polski z Niemcami we wrześniu 1939 roku.2.Porównaj siły zbrojne obu państw.3.Kto zaatakował Polskę 17 września 1939 roku? Jakie to miało znaczenie dla szans obrony Polski w tej wojnie? 4.Z jakim planem polski rząd, prezydent i część armii tego samego dnia przekroczyli granicę z Rumunią? Co w dużym stopniu utrudniło realizację tego planu? 5.Gdzie , kiedy i w jakim celu utworzono polskie władze emigracyjne? Kto stał na ich czele? 6.Jakie organizacje i w jaki sposób prowadziły ruch oporu przeciw okupantom na ziemiach polskich? 7.Jakie prześladowania zastosowali okupanci wobec mieszkających tam Polaków? 8.Jakie prześladowania dotknęły Żydów mieszkających w Niemczech jeszcze  przed wybuchem II wojny światowej? 9.Kiedy hitlerowcy podjęli decyzję o "ostatecznym rozwiązaniu" kwestii żydowskiej.Jakimi metodami ją realizowali? 10.Opowiedz o największym obozie koncentracyjnym z czasów II wojny światowej, znajdującym się w Oświęcimiu.                         

57 temat: Drogi do zwycięstwa.                

1.Opowiedz o działaniach wojennych II wojny światowej w latach 1943 - 1945 , które doprowadziły do zwycięstwa aliantów i klęski państw "osi". 2.Kto i jakie decyzje podjął na konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku? Jakie przyniosła ona skutki dla Polski? 3.Kto , kiedy , dlaczego i przeciw komu użył w czasie tej wojny bomb atomowych ? 4.Opowiedz o powstaniu w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. 5.Opowiedz o powstaniu warszawskim w 1944 roku- jakie były jego przyczyny , przebieg i skutki?

58 temat: Polska Ludowa.

1.Jaką nazwę nosiło państwo polskie w latach 1944 - 1989? Kto wtedy nim rządził i dzięki czyjej pomocy? 2.Dlaczego ludność Polski była w 1945 roku mniejsza w porównaniu z rokiem 1939 o 11 milionów osób? 3.Porównaj granice i obszar Polski przedwojennej i powojennej? 4.Na czym polegała wprowadzona w powojennej Polsce przez komunistów reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu i handlu oraz gospodarka planowa? 5.Jakie kraje europejskie zostały po II wojnie światowej uzależnione od ZSRR? Na czym polegała ta zależność. W jakich krajach próbowano ją zmniejszyć i z jakim skutkiem? 6.Jak doszło po II wojnie światowej do podziału Niemiec? 7.Jakie międzynarodowe organizacje gospodarcze oraz wojskowe brały udział w rywalizacji państw komunistycznych i kapitalistycznych po II wojnie światowej?

59 temat : Rewolucja "Solidarności".

 1.Kiedy i przeciw jakim działaniom władz komunistycznych oraz w jaki sposób próbowało kilkakrotnie protestować społeczeństwo polskie? Jak władze reagowały na te protesty? 2.Jakie wydarzenia doprowadziły do obalenia rządów komunistycznych w Polsce? 3.W jakich okolicznościach doszło do obalenia władz komunistycznych w innych państwach europejskich?

60 temat: W III Rzeczypospolitej.

1.Jakie pozytywne zmiany nastąpiły w Polsce po obaleniu rządów komunistycznych? Wymień też koszty społeczne tych zmian. 2.Jaki dokument i kiedy uchwalony określa uprawnienia władz państwowych w Polsce oraz prawa i obowiązki obywateli? 3.Kto sprawuje w Polsce władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą?

61 temat: Zjednoczona Europa - marzenie czy rzeczywistość.

1.Omów kolejne etapy integracji Europy po II wojnie światowej. 2.Wymień korzyści wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej. 3.Jakie kraje Unii wprowadziły już wspólną walutę - euro? Jakie są perspektywy Polski na dołączenie do tych państw? 4.Jak wygląda flaga Unii Europejskiej , jaki utwór jest jej hymnem i